Studio tańca Revolt - Abcfitness s.c.
Szkoła tańca i rekreacji ruchowej. Placówka oświatowo-wychowawcza oferuje zajęcia z tańca dla dzieci, hip-hopu, aerobiku, pilatesu, latino solo, Belly Dance, tańca weselnego!
Statut

 

Statut

niepublicznej placówki oświatowo - wychowawczej

Studio Tańca Revolt”

z siedzibą w Bielsku Podlaskim, ul. Studziwodzka 41

tekst jednolity z 21 lipca 2011 r.

 

 

Rozdział I. Postanowienia ogólne

§1

Niepubliczna Placówka Oświatowo – Wychowawcza działa pod nazwą „Studio Tańca Revolt”
i jest zwana dalej „Placówką”.

§2

Siedzibą Placówki jest miasto Bielsk Podlaski.

§3

Podmiotem prowadzącym Placówkę jest pani Maria Żukowska, zamieszkała w Pilikach nr 28, prowadząca działalność gospodarczą pod firmą „Abcfitness s.c. Maria i Genowefa Żukowska”, na podstawie umowy spółki cywilnej.

Działalność gospodarcza jest wpisana do:
- ewidencji działalności gospodarczej prowadzonej przez Wójta Gminy Bielsk Podlaski pod numerem 6410-578 dla Genowefa Żukowska ,
- ewidencji działalności gospodarczej prowadzonej przez Wójta Gminy Bielsk Podlaski pod numerem 6410-648 dla Maria Żukowska

§4

Placówka może tworzyć filie. Utworzenie filii nie stanowi zmiany Statutu.

§5

Nauka w Placówce jest odpłatna. Zasady odpłatności określa umowa zawarta pomiędzy Placówką a uczniem bądź jego opiekunem prawnym oraz regulamin, stanowiący Załącznik nr 1 do Statutu.

§5a

Placówka nie zajmuje się opieką nad osobami niepełnoletnimi, a wyłącznie kształceniem
w dziedzinie tańca w ramach i w godzinach zajęć, wynikających z grafika. Placówka zapewnia opiekę nad niepełnoletnimi uczniami wyłącznie w godzinach zajęć,
w związku z czym opiekun niepełnoletniego ucznia jest zobowiązany zapewnić mu opiekę przed rozpoczęciem i po zakończeniu zajęć w Placówce.

 

Rozdział II. Cele i zadania Placówki

§6

1. Celami działania Placówki są:

 1. kształcenie dzieci, młodzieży i dorosłych w zakresie choreografii i układów tanecznych,

 2. kształcenie dzieci, młodzieży i dorosłych w dziedzinie tańca nowoczesnego i współczesnego oraz towarzyskiego.

 3. upowszechnianie wśród dzieci, młodzieży i dorosłych zdrowego stylu życia poprzez ruch i taniec,

 4. nauczanie rytmiki,

 5. kształtowanie zainteresowań dzieci i młodzieży.

 

2. Placówka realizuje te cele poprzez:

 1. prowadzenie praktycznych i teoretycznych zajęć;

 2. organizowanie imprez prezentujących osiągnięcia uczniów;

 3. uczestnictwo w konkursach, festiwalach i przeglądach;

 4. współpracę z instytucjami kultury,

 5. współpracę ze szkołami publicznymi i niepublicznymi.

 

Rozdział III. Organy Placówki

 

§7

Organem Placówki jest Dyrektor.

§8

Dyrektor:

 1. kieruje bieżącą działalnością Placówki i reprezentuje ją na zewnątrz;

 2. organizuje obsługę administracyjną i finansową Placówki;

 3. opracowuje dokumenty programowo-organizacyjne Placówki;

 4. sprawuje opiekę nad uczniami;

 5. sprawuje nadzór nad zatrudnionymi w Placówce nauczycielami;

 6. sprawuje nadzór nad innymi pracownikami Placówki oraz określa ich kompetencje
  i zadania;

 7. dysponuje środkami finansowymi określonymi w planie finansowym Placówki;

 8. wykonuje inne czynności określone odrębnymi przepisami.

 

§9

W stosunku do zatrudnionych w Placówce nauczycieli i innych pracowników, Dyrektor jest kierownikiem zakładu i w tym zakresie przysługują mu kompetencje w szczególności w zakresie:

 1. zatrudniania i zwalniania pracowników Placówki;

 2. przyznawania nagród i wymierzania kar porządkowych.

 

§10

 1. Dyrektora powołuje podmiot prowadzący Placówkę na czas nieoznaczony.

 2. Oprócz powołania na stanowisko, Dyrektor może być również zatrudniony na podstawie umowy o pracę lub innej umowy cywilnoprawnej.

 

§11

 1. Za zgodą podmiotu prowadzącego Placówkę, Dyrektor może utworzyć stanowisko Wicedyrektora.

 2. Wicedyrektora powołuje podmiot prowadzący Placówkę na wniosek Dyrektora.

 

Rozdział IV. Uczniowie, ich prawa i obowiązki

 

§12

 1. O przyjęcie do Placówki może ubiegać się każda osoba, która ukończyła 3 rok życia oraz posiada odpowiednie kwalifikacje muzyczno-ruchowe.

 2. O przyjęciu do Placówki decyduje limit miejsc oraz dokonanie całej opłaty wymaganej umową.

 3. W przypadku osób nieposiadających pełnej zdolności do czynności prawnych umowę z Placówką zawiera przedstawiciel prawny takiej osoby.

 

§13

Uczeń ma prawo do:

 1. właściwie zorganizowanego procesu kształcenia;

 2. warunków zapewniających bezpieczeństwo i higienę nauki;

 3. ochrony przed wszelkimi formami przemocy;

 4. poszanowania godności;

 5. rozwijania zdolności i talentów;

 6. swobodnego wyrażania poglądów, chyba że narusza to prawa osób trzecich;

 7. brania udziału w imprezach organizowanych przez Placówkę.

 

 

§14

Uczeń ma obowiązek:

 1. przestrzegać zasad kultury w stosunku do innych uczniów, nauczycieli i pracowników Placówki;

 2. przestrzegać postanowień statutu;

 3. dbać o mienie Placówki;

 4. przestrzegać regulaminu Placówki.

 

§15

1. Dyrektor może skreślić ucznia z listy, jeżeli:

  1. uczeń zagraża bezpieczeństwu innych uczniów lub mieniu Placówki;

  2. notorycznie uchybia zasadom kultury osobistej,

2. Skreślenie z listy jest równoznaczne z rozwiązaniem umowy bez zachowania okresu wypowiedzenia z przyczyn dotyczących Ucznia.

 

Rozdział V. Organizacja Placówki

§16

Zajęcia w Placówce odbywają się w terminach określonych w grafiku zajęć przyjętym przez Dyrektora.

§17

Dyrektor może określić szczegółową organizację nauczania w danym roku szkolnym.

§18

Uczeń – a jeżeli nie podsiada pełnej zdolności do czynności prawnych – jego opiekun prawny, który zawarł umowę – ma prawo do rozwiązania umowy za uprzednim miesięcznym wypowiedzeniem z następujących powodów:

1) nagłej choroby uniemożliwiającej dalsze uczęszczanie ucznia na zajęcia ruchowe; w takim wypadku dla skutecznego wypowiedzenia umowy wymagane jest załączenie zaświadczenia lekarza o co najmniej trzymiesięcznej niezdolności do Zajęć; w przypadku uczniów uczęszczających do szkoły zaświadczenie powinno być potwierdzone przez dyrektora lub sekretarza szkoły;

2) zmiany miejscowości, w której uczeń jest zameldowany; w takim przypadku dla skutecznego wypowiedzenia umowy wymagane jest ksero zaświadczenia o zmianie zameldowania z Urzędu Miasta, potwierdzone za zgodność z oryginałem przez osobę składającą.

§19

1. W razie rozwiązania umowy przez Placówkę z winy ucznia Placówka nie jest zobowiązana do zwrotu opłat za niewykorzystane zajęcia.

2. W razie rozwiązania przez ucznia umowy z przyczyn niedotyczących Placówki nie jest ona zobowiązana do zwrotu opłat za niewykorzystane zajęcia, z zastrzeżeniem postanowień §18.

3. W razie zawarcia umowy poza lokalem Placówki, zastosowanie ma art. 2 ust. 1 ustawy z 2. marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny, zgodnie z którym konsument, który zawarł umowę poza lokalem przedsiębiorstwa, może od niej odstąpić bez podania przyczyn, składając stosowne oświadczenie na piśmie w terminie dziesięciu dni od zawarcia umowy. Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem

§19a

1. Dla uczniów mających w dniu rozpoczęcia roku szkolnego ukończone co najmniej 12 lat, będących uczniami co najmniej 1. klasy gimnazjum Placówka organizuje 2, 3 lub 4 letnie cykle kształcenia zorganizowane jako Szkoła Taneczna, których ukończenie z wynikiem pozytywnym pozwala na otrzymanie dyplomu zaświadczającego o ukończeniu nauki
w stopniu „instruktor tańca” lub „tancerz sceniczny”.

2. Program nauczania w ramach każdego z cykli kształcenia w Szkole Tanecznej określa
w formie zarządzenia Dyrektor Placówki.

3. Czas trwania, organizacja oraz wymogi dotyczące poszczególnych cykli kształcenia określone są w Regulaminie Szkoły Tanecznej, stanowiącym Załącznik nr 2 do niniejszego Statutu.

4. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie Szkoły Tanecznej zastosowanie mają postanowienia niniejszego Statutu oraz Regulaminu Placówki.

 

Rozdział VI. Nauczyciele i inni pracownicy Placówki

§20

Placówka zatrudnia nauczycieli oraz innych pracowników do wykonywania czynności administracyjnych i obsługi. Nauczyciele oraz inni pracownicy Placówki mogą być zatrudniani na podstawie umów o pracę lub na podstawie innych umów cywilnoprawnych.

§21

 1. Nauczyciel prowadzi zajęcia określone w programie nauczania Placówki.

 2. Nauczyciel obowiązany jest do przestrzegania zasad etycznych, kultury osobistej oraz niniejszego statutu.

 3. Nauczyciel ponosi odpowiedzialność w szczególności za:

  1. życie, zdrowie i bezpieczeństwo uczniów podczas zajęć dydaktycznych i innych zajęć prowadzonych przez Placówkę;

  2. prawidłowy przebieg prowadzonych zajęć;

  3. powierzone mu mienie Placówki;

  4. prawidłowy dobór pomocy dydaktycznych.

 4. Dyrektor może ustalić szczegółowy zakres zadań i obowiązków nauczycieli.

 

§22

Zakres zadań pracowników niebędących nauczycielami ustala Dyrektor.

 

Rozdział VI. Finanse Placówki

§23

 1. Placówka jest finansowana z opłat za naukę.

 2. Placówka może uzyskiwać przychody także z innych tytułów, w szczególności z dotacji.

§24

Dyrektor określa odrębnym regulaminem wysokość opłat za naukę, sposób i terminy ich wnoszenia.

 

Rozdział VII – postanowienia końcowe

§25

Niniejszy statut wchodzi w życie z dniem dokonania przez właściwy organ wpisu Placówki do ewidencji.

§26

Do zmiany statutu uprawniony jest wyłącznie organ prowadzący Placówkę.

 

 

Organ prowadzący

 

 

 

…………….......................................……….…..

data i podpisy

 

Załącznik nr 1

do Statutu Placówki Oświatowo-Wychowawczej

„Studio Tańca Revolt”

z siedzibą w Bielsku Podlaskim, ul. Studziwodzka 41

tekst z 21 lipca 2011 r.

Regulamin Placówki

1. Definicje

1.1. Ilekroć w niniejszym Regulaminie występują następujące określenia, należy je rozumieć w sposób podany poniżej, o ile postanowienia niniejszego Regulaminu nie stanowią inaczej:

a. Uczestnik – osoba korzystająca z Zajęć organizowanych przez Placówkę;

b. Klient – osoba zawierająca umowę z Organizatorem o świadczenie usług określonych w ofercie Organizatora, będąca jednocześnie Uczestnikiem lub zawierająca umowę w imieniu własnym na rzecz innego Uczestnika;

c. Opiekun – rodzic lub inna osoba będąca prawnym opiekunem osoby, która nie ukończyła 18. roku życia;

d. Dziecko – Uczestnik, który nie ukończył 13. roku życia;

e. Młodzież – osoby w wieku pomiędzy 13 a 18 rokiem życia;

f. Zajęcia – zajęcia nauki tańca lub inne rodzaje zajęć, określone w odrębnej ofercie, z udziałem Uczestników, prowadzone przez Placówkę;

g. Regulamin – niniejszy Regulamin


 

2. Postanowienia ogólne

2.1. Placówka prowadzi następujące Zajęcia:

a). kurs dla pełnoletnich Uczestników, ( ilość zajęć według umowy ) nauki choreografii tańca towarzyskiego,

b). kurs dla Dzieci i młodzieży, ( ilość zajęć według umowy ) - nauka choreografii w stylach tanecznych określonych w umowie,

c) kurs hobby

d) warsztaty taneczne,

e) obozy taneczne dla Dzieci,

f) lekcje indywidualne,

g) grupy sportowe

h) zajęcia fitness

i) pilates

2.2. Placówka zastrzega sobie prawo do zmiany powyższej oferty. Zmiana oferty dotycząca zakresu świadczonych usług nie stanowi zmiany niniejszego Regulaminu.

2.3. Placówka prowadzi Zajęcia na podstawie umów zawartych na czas określony, limitowany ilością godzin przeznaczonych na Zajęcia, określonych w umowie.

3. Uczniowie

3.1. Uczestnikami Zajęć mogą być osoby w wieku od 3 lat.

3.2. Osoby niepełnoletnie nie mogą być stroną umowy o świadczenie usług z Placówką.

3.3. Za wszelkie szkody wyrządzone przez Uczestników, którzy nie ukończyli 18. roku życia odpowiedzialny jest Opiekun. Ponadto Opiekun zobowiązany jest do zapewnienia opieki niepełnoletnim Uczestnikom przed rozpoczęciem i po zakończeniu zajęć w Placówce. Placówka nie jest zobowiązana do świadczenia opieki na rzecz niepełnoletnich Uczestników poza godzinami Zajęć.

4. Korzystanie z Zajęć

4.1. Zajęcia dla Dzieci i Młodzieży w okresie roku szkolnego.

4.2. Od 1 lipca do 31 sierpnia odbywają się obozy i warsztaty taneczne dla Dzieci
i Młodzieży.

4.3. Zajęcia odbywają się cyklicznie, w ilości określonej w umowie z Klientem.

4.4. Klienci mogą dokonywać zgłoszeń dotyczących wybranych Usług telefonicznie lub w siedzibie Placówki lub w jednej z jej filii od poniedziałku do piątku, w godzinach pracy recepcji tj od 16:00 do 21:00. Przy dokonywaniu takiego zgłoszenia Klient zobowiązany jest podać imię i nazwisko Uczestnika, swój telefon kontaktowy oraz nazwę i termin wybranych Zajęć.

4.5.Przed skorzystaniem przez Uczestnika z Zajęć Klient zobowiązany jest do zawarcia odpowiedniej umowy, której przedmiotem są wybrane przez niego Zajęcia oraz do dokonania opłaty w sposób i w wysokości określonej w umowie. Do czasu spełnienia wymogów określonych w niniejszym postanowieniu Uczestnicy nie będą mogli skorzystać z Zajęć.

4.6. Placówka zastrzega sobie prawo do odmowy zawarcia umowy co do wybranego przez Klienta rodzaju Zajęć lub co do ich terminu w razie, gdy grupa uczestnicząca w wybranych przez Klienta Zajęciach przekracza 30 (trzydzieści) osób.

4.7. O możliwości skorzystania z wybranych Zajęć decyduje kolejność podpisania umowy.

4.8. Klient lub Uczestnik może dokonać zmiany grupy zajęciowej po wcześniejszym uzgodnieniu z Placówką, pod warunkiem, że wybrana grupa liczy mniej niż 30 (trzydzieści) osób.

4.9. W razie nieprzeprowadzenia Zajęć z przyczyn leżących po stronie Placówki, Uczestnikowi przysługuje prawo do skorzystania z Zajęć zmiennych w terminie uzgodnionym z Placówką. W razie nieskorzystania z zaproponowanych Zajęć zamiennych Placówka zobowiązana jest do zwrotu pieniędzy za niewykorzystane Zajęcia.

4.10. Informacje odnośnie wszystkich wydarzeń w Placówce będę znajdowały się na stronie internetowej www.revolt.podlasie.pl

4.11. Uczestnicy zobowiązani są do używania obuwia zamiennego w czasie korzystania z Zajęć.

4.12. Uczestnicy zobowiązani są do przestrzegania przepisów porządkowych obowiązujących na terenie Placówki i podanych do wiadomości Uczestników.

4.13. Uczestnicy zobowiązani są do systematycznego uczestniczenia w Zajęciach.

4.14. Placówka nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody na osobie lub jakiekolwiek konsekwencje zdrowotne wynikające z indywidualnego stanu zdrowia Uczestnika.

4.15. Na terenie placówek, w których prowadzone są Zajęcia obowiązuje bezwzględny zakaz spożywania alkoholu oraz palenia tytoniu.


 

5. Opłaty

5.1. Wysokość opłat za poszczególne rodzaje Zajęć podana jest w Cenniku, udostępnianym Klientowi przed zawarciem umowy.

5.2. Opłaty wnoszone są z góry, w sposób uzgodniony w umowie z Klientem. Za datę zapłaty uważa się datę uznania rachunku bankowego/kwitariusza Placówki kwotą opłaty.

5.3. Klient wyraża zgodę, aby w przypadku zwłoki z zapłatą którejkolwiek części opłat Organizator zlecił dokonanie czynności zmierzających do ściągnięcia tej należności przedsiębiorcy świadczącemu tego typu usługi. W takim przypadku Klient zobowiązuje się pokryć wszelkie koszty, jakie w związku ze ściągnięciem tej należności poniesie Organizator. W szczególności Klient wyraża zgodę na pokrycie kosztów pisemnych wezwań do zapłaty (jednakże w kwocie nie większej, niż 50 złotych za jedno wezwanie) i rozmów telefonicznych (jednakże w kwocie nie większej, niż 50 złotych za jedną rozmowę). Klient wyraża również zgodę na przelanie przysługującej Organizatorowi wobec niego wierzytelności na inny podmiot.

6. Prawa i obowiązki Placówki

6.1. Placówka zobowiązuje się do przeprowadzenia liczby Zajęć zgodnej z Umową zawartą z Klientem.

6.2. W przypadku odwołania kursu, stałej zmiany terminu kursu, tematu poziomu lub instruktora na życzenie uczestników danego kursu Placówka zaproponuje alternatywny kurs lub zwróci Klientom część niewykorzystanych opłat.

6.3. Placówka ma prawo do zmian w grafiku zajęć o czym poinformuje Uczestników.

6.4. Placówka ma prawo odwołać Zajęcia, zorganizować zastępstwo za instruktora prowadzącego lub zamienić termin Zajęć w wyjątkowych sytuacjach.

6.5. Placówka ma prawo do wyznaczenia zastępczych terminów Zajęć, jakie nie odbyły się z powodu dni ustawowo wolnych od pracy lub z powodu innych okoliczności niezależnych od Uczestników. Placówka uprawniona jest do wyznaczenia terminów takich Zajęć w weekendy.

6.6. Jeśli ilość Uczestników danych Zajęć jest mniejsza niż 12 Placówka ma prawo odwołać Zajęcia przedstawiając grupie alternatywny termin lub połączyć grupę z inną o zbliżonym poziomie.

6.7 Placówka nie jest zobowiązana do zwrotu opłaty za Zajęcia w razie nieobecności Uczestnika, za którą Placówka nie odpowiada.

6.8. Placówka nie odpowiada za rzeczy pozostawione przez Uczestnika w lokalu bądź na terenie budynku, w którym prowadzone są Zajęcia.

7. Rozwiązanie Umowy

7.1. Uczestnik – a jeżeli nie posiada pełnej zdolności do czynności prawnych – jego opiekun prawny, który zawarł umowę – ma prawo do rozwiązania umowy za uprzednim miesięcznym wypowiedzeniem z następujących powodów:

1) nagłej choroby uniemożliwiającej dalsze uczęszczanie ucznia na zajęcia ruchowe; w takim wypadku dla skutecznego wypowiedzenia umowy wymagane jest załączenie zaświadczenia lekarza o co najmniej trzymiesięcznej niezdolności do Zajęć; w przypadku uczniów uczęszczających do szkoły zaświadczenie powinno być potwierdzone przez dyrektora lub sekretarza szkoły;

2) zmiany miejscowości, w której uczeń jest zameldowany; w takim przypadku dla skutecznego wypowiedzenia umowy wymagane jest ksero zaświadczenia o zmianie zameldowania z Urzędu Miasta, potwierdzone za zgodność z oryginałem przez osobę składającą.

7.2. W razie zawarcia umowy poza lokalem Placówki, zastosowanie ma art. 2 ust. 1 ustawy z 2. marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny, zgodnie z którym konsument, który zawarł umowę poza lokalem przedsiębiorstwa, może od niej odstąpić bez podania przyczyn, składając stosowne oświadczenie na piśmie w terminie dziesięciu dni od zawarcia umowy. Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem.

8. Postanowienia końcowe

            
 1. Zawarcie umowy, a także jej zmiana, wypowiedzenie, rozwiązanie lub odstąpienie wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.

 2. Niniejszy Regulamin stanowi integralną część umowy zawartej pomiędzy Klientem a Placówką. Regulamin dostępny jest stale w siedzibie Placówki oraz na jej stronie internetowej. Przed podpisaniem umowy z Placówką Klient zobowiązany jest zapoznać się z niniejszym Regulaminem.

 3. Zmiana niniejszego Regulaminu zostanie niezwłocznie podana do wiadomości Uczestników i Klientów poprzez ogłoszenie w siedzibie Placówki, w jej filiach, oraz na jego stronie internetowej.

 4. Placówka zastrzega sobie prawo zmiany dni i godzin Zajęć. Zmiana powyższa nie stanowi zmiany Regulaminu.

 5. Do zmiany niniejszego Regulaminu upoważniony jest organ prowadzący Placówkę. Zmiana niniejszego Regulaminu zostanie niezwłocznie podana do wiadomości Uczestników i Klientów poprzez ogłoszenie w siedzibie Placówki, w jej filiach, oraz na jego stronie internetowej.

 6. Wszelkie spory dotyczące świadczonych Usług będą rozstrzygane przez sądy powszechne właściwe dla siedziby Placówki lub według miejsca prowadzenia Zajęć.